Khách hàng cam kết sử dụng 24 tháng.
Thu 100% phí lắp đặt.