Gói cước cáp quang VNPT Fibervnn

Gói cước CKQTTT IP Cước/tháng Phí lắp đặt
Fiber 20Mbps 0,5 Mbps - 209.000 đ 220.000 đ
Fiber 26Mbps 0,5 Mbps - 220.000 đ 220.000 đ
F2H* 35Mbps - - 247.500 đ 220.000 đ
Fiber 30Mbps 0,5 Mbps - 253.000 đ 220.000 đ
F2H 35Mbps - - 264.000 đ 220.000 đ
FiberVIP 30Mbps 0,75 Mbps - 326.315 đ 220.000 đ
F2E* 50Mbps - - 371.250 đ 220.000 đ
Fiber 40Mbps 0,5 Mbps - 374.000 đ 220.000 đ
F2E 50Mbps - - 396.000 đ 220.000 đ
F2K* 60Mbps - - 412.500 đ 220.000 đ
F2K 60Mbps - - 440.000 đ 220.000 đ
FiberEco 50Mbps 0,5 Mbps - 550.000 đ 220.000 đ
Fiber 50Mbps 1 Mbps 1 IP 715.000 đ 220.000 đ
FiberVIP 50Mbps 1,25 Mbps - 737.715 đ 220.000 đ
FiberEco 60Mbps 0,75 Mbps - 748.000 đ 220.000 đ
FiberNET 60Mbps 1 Mbps 1 IP 880.000 đ 220.000 đ
FiberEco 70Mbps 1 Mbps - 1.100.000 đ 330.000 đ
Fiber 70Mbps 1.5 Mbps 1 IP 1.540.000 đ 330.000 đ
FiberEco 80Mbps 1 Mbps 1 IP 1.760.000 đ 330.000 đ
FiberVIP 60Mbps 2 Mbps 1 IP 1.980.000 đ 330.000 đ
Fiber 80Mbps 2 Mbps 1 IP 2.200.000 đ 330.000 đ
FiberEco 90Mbps 1 Mbps 1 IP 2.420.000 đ 330.000 đ
FiberEco 100Mbps 1 Mbps 1 IP 2.750.000 đ 330.000 đ
FiberVIP 70Mbps 2,5 Mbps 1 IP 3.300.000 đ 330.000 đ
Fiber 90Mbps 2 Mbps 1 IP 3.300.000 đ 330.000 đ
FiberVIP 80Mbps 3 Mbps 1 IP 4.400.000 đ 330.000 đ
Fiber 100Mbps 2 Mbps 6 IP 4.400.000 đ 330.000 đ
FiberVIP 90Mbps 3 Mbps 6 IP 6.600.000 đ 330.000 đ
Fiber+ 100Mbps 3 Mbps 6 IP 6.600.000 đ 330.000 đ
FiberVIP 100Mbps 4 Mbps 6 IP 8.800.000 đ 330.000 đ
Fiber 120Mbps 3 Mbps 6 IP 8.800.000 đ 330.000 đ
FiberEco 150Mbps 3 Mbps 6 IP 11.000.000 đ 330.000 đ
Fiber 150Mbps 4 Mbps 6 IP 13.200.000 đ 330.000 đ
Fiber 200Mbps 4 Mbps 6 IP 16.500.000 đ 330.000 đ
FiberVIP 150Mbps 5 Mbps 6 IP 17.600.000 đ 330.000 đ
FiberVIP 200Mbps 6 Mbps 6 IP 22.000.000 đ 330.000 đ
Fiber 300Mbps 5 Mbps 6 IP 22.000.000 đ 330.000 đ
FiberVIP 300Mbps 8 Mbps 6 IP 33.000.000 đ 330.000 đ

Giá cước đã có thuế VAT

Ưu đãi dành cho khách hàng tham gia gói trả trước 06 tháng: Giảm 15% giá cước so với đóng từng tháng Miễn phí lắp đặt
Gói cước CKQTTT IP Gói 6 tháng Phí lắp đặt
Fiber 20Mbps 0,5 Mbps - 1.065.900 đ Miễn phí
Fiber 26Mbps 0,5 Mbps - 1.122.000 đ Miễn phí
F2H* 35Mbps - - 1.262.250 đ Miễn phí
Fiber 30Mbps 0,5 Mbps - 1.290.300 đ Miễn phí
F2H 35Mbps - - 1.346.400 đ Miễn phí
FiberVIP 30Mbps 0,75 Mbps - 1.664.207 đ Miễn phí
F2E* 50Mbps - - 1.893.375 đ Miễn phí
Fiber 40Mbps 0,5 Mbps - 1.907.400 đ Miễn phí
F2E 50Mbps - - 2.019.600 đ Miễn phí
F2K* 60Mbps - - 2.103.750 đ Miễn phí
F2K 60Mbps - - 2.244.000 đ Miễn phí
FiberEco 50Mbps 0,5 Mbps - 2.805.000 đ Miễn phí
Fiber 50Mbps 1 Mbps 1 IP 3.646.500 đ Miễn phí
FiberVIP 50Mbps 1,25 Mbps - 3.762.347 đ Miễn phí
FiberEco 60Mbps 0,75 Mbps - 3.814.800 đ Miễn phí
FiberNET 60Mbps 1 Mbps 1 IP 4.488.000 đ Miễn phí
FiberEco 70Mbps 1 Mbps - 5.610.000 đ Miễn phí
Fiber 70Mbps 1.5 Mbps 1 IP 7.854.000 đ Miễn phí
FiberEco 80Mbps 1 Mbps 1 IP 8.976.000 đ Miễn phí
FiberVIP 60Mbps 2 Mbps 1 IP 10.098.000 đ Miễn phí
Fiber 80Mbps 2 Mbps 1 IP 11.220.000 đ Miễn phí
FiberEco 90Mbps 1 Mbps 1 IP 12.342.000 đ Miễn phí
FiberEco 100Mbps 1 Mbps 1 IP 14.025.000 đ Miễn phí
FiberVIP 70Mbps 2,5 Mbps 1 IP 16.830.000 đ Miễn phí
Fiber 90Mbps 2 Mbps 1 IP 16.830.000 đ Miễn phí
FiberVIP 80Mbps 3 Mbps 1 IP 22.440.000 đ Miễn phí
Fiber 100Mbps 2 Mbps 6 IP 22.440.000 đ Miễn phí
FiberVIP 90Mbps 3 Mbps 6 IP 33.660.000 đ Miễn phí
Fiber+ 100Mbps 3 Mbps 6 IP 33.660.000 đ Miễn phí
FiberVIP 100Mbps 4 Mbps 6 IP 44.880.000 đ Miễn phí
Fiber 120Mbps 3 Mbps 6 IP 44.880.000 đ Miễn phí
FiberEco 150Mbps 3 Mbps 6 IP 56.100.000 đ Miễn phí
Fiber 150Mbps 4 Mbps 6 IP 67.320.000 đ Miễn phí
Fiber 200Mbps 4 Mbps 6 IP 84.150.000 đ Miễn phí
FiberVIP 150Mbps 5 Mbps 6 IP 89.760.000 đ Miễn phí
FiberVIP 200Mbps 6 Mbps 6 IP 112.200.000 đ Miễn phí
Fiber 300Mbps 5 Mbps 6 IP 112.200.000 đ Miễn phí
FiberVIP 300Mbps 8 Mbps 6 IP 168.300.000 đ Miễn phí

Giá cước đã có thuế VAT

Dành cho khách hàng lắp đặt và tham gia gói 6 tháng cùng lúc dịch vụ MyTV và Fibervnn: Giảm 20% giá cước Fibervnn so với gói đóng từng tháng. Miễn phí lắp đặt
Gói cước CKQTTT IP Gói 6 tháng Phí lắp đặt
Fiber 20Mbps 0,5 Mbps - 1.003.200 đ Miễn phí
Fiber 26Mbps 0,5 Mbps - 1.056.000 đ Miễn phí
F2H* 35Mbps - - 1.188.000 đ Miễn phí
Fiber 30Mbps 0,5 Mbps - 1.214.400 đ Miễn phí
F2H 35Mbps - - 1.267.200 đ Miễn phí
FiberVIP 30Mbps 0,75 Mbps - 1.566.312 đ Miễn phí
F2E* 50Mbps - - 1.782.000 đ Miễn phí
Fiber 40Mbps 0,5 Mbps - 1.795.200 đ Miễn phí
F2E 50Mbps - - 1.900.800 đ Miễn phí
F2K* 60Mbps - - 1.980.000 đ Miễn phí
F2K 60Mbps - - 2.112.000 đ Miễn phí
FiberEco 50Mbps 0,5 Mbps - 2.640.000 đ Miễn phí
Fiber 50Mbps 1 Mbps 1 IP 3.432.000 đ Miễn phí
FiberVIP 50Mbps 1,25 Mbps - 3.541.032 đ Miễn phí
FiberEco 60Mbps 0,75 Mbps - 3.590.400 đ Miễn phí
FiberNET 60Mbps 1 Mbps 1 IP 4.224.000 đ Miễn phí

Giá cước đã có thuế VAT

Ưu đãi dành cho khách hàng tham gia trả trước gói 12 tháng: Giảm 20% giá cước so với gói đóng từng tháng Miễn phí lắp đặt
Gói cước CKQTTT IP Gói 12 tháng Phí lắp đặt
Fiber 20Mbps 0,5 Mbps - 2.006.400 đ Miễn phí
Fiber 26Mbps 0,5 Mbps - 2.112.000 đ Miễn phí
F2H* 35Mbps - - 2.376.000 đ Miễn phí
Fiber 30Mbps 0,5 Mbps - 2.428.800 đ Miễn phí
F2H 35Mbps - - 2.534.400 đ Miễn phí
FiberVIP 30Mbps 0,75 Mbps - 3.132.624 đ Miễn phí
F2E* 50Mbps - - 3.564.000 đ Miễn phí
Fiber 40Mbps 0,5 Mbps - 3.590.400 đ Miễn phí
F2E 50Mbps - - 3.801.600 đ Miễn phí
F2K* 60Mbps - - 3.960.000 đ Miễn phí
F2K 60Mbps - - 4.224.000 đ Miễn phí
FiberEco 50Mbps 0,5 Mbps - 5.280.000 đ Miễn phí
Fiber 50Mbps 1 Mbps 1 IP 6.864.000 đ Miễn phí
FiberVIP 50Mbps 1,25 Mbps - 7.082.064 đ Miễn phí
FiberEco 60Mbps 0,75 Mbps - 7.180.800 đ Miễn phí
FiberNET 60Mbps 1 Mbps 1 IP 8.448.000 đ Miễn phí
FiberEco 70Mbps 1 Mbps - 10.560.000 đ Miễn phí
Fiber 70Mbps 1.5 Mbps 1 IP 14.784.000 đ Miễn phí
FiberEco 80Mbps 1 Mbps 1 IP 16.896.000 đ Miễn phí
FiberVIP 60Mbps 2 Mbps 1 IP 19.008.000 đ Miễn phí
Fiber 80Mbps 2 Mbps 1 IP 21.120.000 đ Miễn phí
FiberEco 90Mbps 1 Mbps 1 IP 23.232.000 đ Miễn phí
FiberEco 100Mbps 1 Mbps 1 IP 26.400.000 đ Miễn phí
FiberVIP 70Mbps 2,5 Mbps 1 IP 31.680.000 đ Miễn phí
Fiber 90Mbps 2 Mbps 1 IP 31.680.000 đ Miễn phí
FiberVIP 80Mbps 3 Mbps 1 IP 42.240.000 đ Miễn phí
Fiber 100Mbps 2 Mbps 6 IP 42.240.000 đ Miễn phí
FiberVIP 90Mbps 3 Mbps 6 IP 63.360.000 đ Miễn phí
Fiber+ 100Mbps 3 Mbps 6 IP 63.360.000 đ Miễn phí
FiberVIP 100Mbps 4 Mbps 6 IP 84.480.000 đ Miễn phí
Fiber 120Mbps 3 Mbps 6 IP 84.480.000 đ Miễn phí
FiberEco 150Mbps 3 Mbps 6 IP 105.600.000 đ Miễn phí
Fiber 150Mbps 4 Mbps 6 IP 126.720.000 đ Miễn phí
Fiber 200Mbps 4 Mbps 6 IP 158.400.000 đ Miễn phí
FiberVIP 150Mbps 5 Mbps 6 IP 168.960.000 đ Miễn phí
FiberVIP 200Mbps 6 Mbps 6 IP 211.200.000 đ Miễn phí
Fiber 300Mbps 5 Mbps 6 IP 211.200.000 đ Miễn phí
FiberVIP 300Mbps 8 Mbps 6 IP 316.800.000 đ Miễn phí

Giá cước đã có thuế VAT

Dành cho khách hàng lắp đặt kèm dịch vụ MyTV và tham gia gói trả trước 12 tháng: Giảm 25% giá cước dịch vụ Fibervnn so với gói đóng từng tháng. Miễn phí lắp đặt
Gói cước CKQTTT IP Gói 12 tháng Phí lắp đặt
Fiber 20Mbps 0,5 Mbps - 1.881.000 đ Miễn phí
Fiber 26Mbps 0,5 Mbps - 1.980.000 đ Miễn phí
F2H* 35Mbps - - 2.227.500 đ Miễn phí
Fiber 30Mbps 0,5 Mbps - 2.277.000 đ Miễn phí
F2H 35Mbps - - 2.376.000 đ Miễn phí
FiberVIP 30Mbps 0,75 Mbps - 2.936.835 đ Miễn phí
F2E* 50Mbps - - 3.341.250 đ Miễn phí
Fiber 40Mbps 0,5 Mbps - 3.366.000 đ Miễn phí
F2E 50Mbps - - 3.564.000 đ Miễn phí
F2K* 60Mbps - - 3.712.500 đ Miễn phí
F2K 60Mbps - - 3.960.000 đ Miễn phí
FiberEco 50Mbps 0,5 Mbps - 4.950.000 đ Miễn phí
Fiber 50Mbps 1 Mbps 1 IP 6.435.000 đ Miễn phí
FiberVIP 50Mbps 1,25 Mbps - 6.639.435 đ Miễn phí
FiberEco 60Mbps 0,75 Mbps - 6.732.000 đ Miễn phí
FiberNET 60Mbps 1 Mbps 1 IP 7.920.000 đ Miễn phí

Giá cước đã có thuế VAT

Dành cho khách hàng trả trước 24 tháng cước dịch vụ Fibervnn: Giảm 25% giá cước so với gói đóng từng tháng. Miễn phí lắp đặt
Gói cước CKQTTT IP Gói 24 tháng Phí lắp đặt
Fiber 20Mbps 0,5 Mbps - 3.762.000 đ Miễn phí
Fiber 26Mbps 0,5 Mbps - 3.960.000 đ Miễn phí
F2H* 35Mbps - - 4.455.000 đ Miễn phí
Fiber 30Mbps 0,5 Mbps - 4.554.000 đ Miễn phí
F2H 35Mbps - - 4.752.000 đ Miễn phí
FiberVIP 30Mbps 0,75 Mbps - 5.873.670 đ Miễn phí
F2E* 50Mbps - - 6.682.500 đ Miễn phí
Fiber 40Mbps 0,5 Mbps - 6.732.000 đ Miễn phí
F2E 50Mbps - - 7.128.000 đ Miễn phí
F2K* 60Mbps - - 7.425.000 đ Miễn phí
F2K 60Mbps - - 7.920.000 đ Miễn phí
FiberEco 50Mbps 0,5 Mbps - 9.900.000 đ Miễn phí
Fiber 50Mbps 1 Mbps 1 IP 12.870.000 đ Miễn phí
FiberVIP 50Mbps 1,25 Mbps - 13.278.870 đ Miễn phí
FiberEco 60Mbps 0,75 Mbps - 13.464.000 đ Miễn phí
FiberNET 60Mbps 1 Mbps 1 IP 15.840.000 đ Miễn phí
FiberEco 70Mbps 1 Mbps - 19.800.000 đ Miễn phí
Fiber 70Mbps 1.5 Mbps 1 IP 27.720.000 đ Miễn phí
FiberEco 80Mbps 1 Mbps 1 IP 31.680.000 đ Miễn phí
FiberVIP 60Mbps 2 Mbps 1 IP 35.640.000 đ Miễn phí
Fiber 80Mbps 2 Mbps 1 IP 39.600.000 đ Miễn phí
FiberEco 90Mbps 1 Mbps 1 IP 43.560.000 đ Miễn phí
FiberEco 100Mbps 1 Mbps 1 IP 49.500.000 đ Miễn phí
FiberVIP 70Mbps 2,5 Mbps 1 IP 59.400.000 đ Miễn phí
Fiber 90Mbps 2 Mbps 1 IP 59.400.000 đ Miễn phí
FiberVIP 80Mbps 3 Mbps 1 IP 79.200.000 đ Miễn phí
Fiber 100Mbps 2 Mbps 6 IP 79.200.000 đ Miễn phí
FiberVIP 90Mbps 3 Mbps 6 IP 118.800.000 đ Miễn phí
Fiber+ 100Mbps 3 Mbps 6 IP 118.800.000 đ Miễn phí
FiberVIP 100Mbps 4 Mbps 6 IP 158.400.000 đ Miễn phí
Fiber 120Mbps 3 Mbps 6 IP 158.400.000 đ Miễn phí
FiberEco 150Mbps 3 Mbps 6 IP 198.000.000 đ Miễn phí
Fiber 150Mbps 4 Mbps 6 IP 237.600.000 đ Miễn phí
Fiber 200Mbps 4 Mbps 6 IP 297.000.000 đ Miễn phí
FiberVIP 150Mbps 5 Mbps 6 IP 316.800.000 đ Miễn phí
FiberVIP 200Mbps 6 Mbps 6 IP 396.000.000 đ Miễn phí
Fiber 300Mbps 5 Mbps 6 IP 396.000.000 đ Miễn phí
FiberVIP 300Mbps 8 Mbps 6 IP 594.000.000 đ Miễn phí

Giá cước đã có thuế VAT

Xem chi tiết các gói cước

Đăng ký